Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Statistiky

Základní počty

14. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 109 442 soutěžících.

To je nejvíce v historii, doposud nejvíce bylo 90976 v roce 2019. V loňském roce (kdy byla většina škol zavřená) jsme měli 61788 účastníků.

Soutěž proběhla na 939 školách.

Kategorie Účastníků Z toho dvojic Podíl dívek
Mini 26813 1251 49 %
Benjamin 36947   49 %
Kadet 27660   49 %
Junior 12198   41 %
Senior 5824   29 %
Souhrn 109442 1251 47 %

Oficiální soutěžící v kategoriích Junior a Senior jsou ti, kteří soutěží pod svým pravým jménem (se souhlasem GDPR) a z nichž je sestavováno celostátní pořadí.
Letos bylo v kategorii Senior 87 % soutěžících oficiálních, v kategorii Junior 80 %.

 

Úspěšnost v soutěži

Kategorie Úspěšných řešitelů Podíl úspěšných Průměr bodů Medián bodů
Mini 5407 21 % 86 80
Benjamín 10998 30 % 94 92
Kadet 12363 45 % 111 112
Junior 1809 15 % 86 84
Senior 1157 20 % 88 86

Letošní testy byly obtížné pro žáky 1. stupně, naopak pro Kadety byly relativně jednoduché.

(Soutěžící dvojice se v tabulce úspěšnosti počítá jako jeden soutěžící.)

 

V grafu jsme ponechali absolutní počty. Obsah "hromady" pod křivkou dává představu o počtu soutěžících dané kategorie.

"Naklonění" hromady doprava (fialová čára) znamená, že více soutěžících dosáhlo většího počtu bodů a soutěž tak byla v dané kategorii oproti jiným kategoriím lehčí. Nic to však nevypovídá o tom, jestli byla lehčí nebo těžší než v loňském roce.

 

Úspěšnost odpovědí

Úspěšnost uvádíme po kategoriích. Otázky jsou seřazeny podle podílu správných odpovědí. Z mezinárodních výzkumů se ale ukazuje, že o skutečné obtížnosti otázky vypovídá více to, kolik soutěžících na ni neodpovědělo.


 

 

 

 

Fialovou tečkou označenými programovacími úlohami se rozumí letos nový typ úloh, v nichž se při řešení sestavoval program z bloků. V každé kategorii bylo po třech takových úlohách.
Ukázalo se, že to nejsou těžké úlohy, většinou skončily v první polovině podle poměru správných odpovědí. Že lze sestavit i hodně obtížnou úlohu, ukázala kategorie Junior, kde jedna z nich byla v pořadí druhou nejtěžší.

 

Odkud jsme brali soutěžní otázky

12 - programovací české
8 - ostatní české
7 z Německa
5 ze Švýcarska
4 z Uzbekistánu
3 z Irska
2 z Kanady, Itálie a Slovinska
1 z Rakouska, Belgie, Maďarska, Islandu, Japonska, Jižní Koreje, Nizozemska, Filipín, Pákistánu, Portugalska a Saúdské Arábie.

 

Technické okénko

Pro někoho může být zajímavé podívat se na technickou stránku věci, tedy např. na zatížení serveru, který soutěžní test obhospodařuje.

Na následujícím grafu můžete vidět zatížení serveru v průběhu běžného soutěžního dne:

V grafu je vidět, že největší zatížení přichází dopoledne v celou hodinu. V tu dobu začínají vyučovací hodiny a žáci si stahují zadání testů. To znamená pro procesor serveru zátěž.
Máte výhodu, když vaše vyučovací hodina začíná v nestandardní dobu nebo odpoledne. Chcete-li se vyhnout špičce a pokud máte dvouhodinovku, test začněte uprostřed vyučovací hodiny.

 

Druhý graf ukazuje chvíli, kdy došlo v úterý 16. 11. po 10. hodině k zahlcení serveru.

Na grafu jsou vidět dva vrcholy: ten první je v 10 h na začátku vyučovací hodiny, kdy došlo k zahlcení serveru. Server začal pozdě odpovídat na požadavky od počítačů ze škol. Druhý vrchol znamená restart soutěžního serveru, o který jsme požádali providera v 10:30, aby mohl být navýšen jeho výkon. Soutěžní server byl vypnutý něco přes 1 minutu.

Je možné si všimnout, že za předchozí dobu nic, žádná situace nenasvědčovala tomu, že by mohlo dojít k tak výraznému zatížení serveru.
K jeho zahlcení výrazně pomohli soutěžící, kteří ve chvíli, kdy nedostávali okamžitou odpověď, začali hromadně mnohonásobně klikat na tlačítko Odeslat odpověď (nebo znovu načíst webovou stránku) a tím posílali další a další požadavky, které server definitivně zatížily. Zaznamenali jsme i více než 10 požadavků z jednoho počítače během 2 sekund.

Kdyby byli naši žáci vzdělaní v informatice a věděli by, že dalším klikáním na tlačítko více zatěžují server požadavky a tedy že spíše prohlubují problém než že by jej řešili, možná k takovému zahlcení nedošlo.

 

O sponzorech

Po mnoho let můžete vidět na stránkách soutěže loga našich sponzorů, bez nichž by soutěž opravdu nemohla běžet. Chceme zde kromě poděkování napsat, čím jednotliví partneři přispívají.

Nadace RSJ: poskytuje nemalé finanční prostředky na organizování krajských kol a na ceny pro jejich vítěze a také na zaplacení profesionálních programátorů, kteří vyvíjejí nové funkčnosti soutěžní aplikace a a opravují závady. Také poskytuje prostředky na mezinárodní spolupráci, protože Bobřík je mezinárodní soutěž a ta musí spolupracovat na vývoji nových soutěžních úloh v komunitě Bebras a podílet se na jejím chodu.

Web4U: zdarma provozuje webový server a soutěžní server soutěže, který běží nepřetržitě a musí zvládnout i 6000 připojení různých uživatelů současně. Zdarma také poskytuje technickou asistenci.

Jednota školských informatiků: organizuje krajská kola soutěže na školách, zajišťuje členy do krajských komisí, poskytuje soutěži prostor pro medializaci.

 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity: poskytuje zdarma vývojový server soutěže a také platí stipendia studentům - budoucím učitelům informatiky, kteří se podílejí na editaci soutěžních úloh, na jejich prvním testování a na vyvíjení nových funkčností soutěže (mapy, statistiky, grafika).

Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec: spolupracuje na testování nových soutěžních úloh, podílela se např. na vytvoření modulu Sestavy.